اسامی کارمندان مرکز بهداشتی درمانی مرغاب

ردیفنام و نام خانوادگی                    مدرک تحصیلی           سمت                           پست الکترونیک                       
1زهرا روانشاد دیپلم بهیاری بهیار  
2دکتر مفتاحی دکتری پزشک عمومی  
3اسد رنجبرفوق دیپلمبهداشتکار دهان ودندان 
4اعظم کامرانی دیپلمبهورز 
5جیران نوروزیزیر دیپلمبهورز 
6فاطمه کامرانی بهورز زن بهورز 
7علی نیک پورزیر دیپلمسرایدار و نگهبان 
8کرامت اله کامرانی دیپلمراننده 

 

نام مراکز تحت پوشش

ردیفنام مرکز            نوع مرکز              نام                         خانه های    بهداشت تحت پوششتلفن            نشانی پستی                    فاصله تا مرکز شهرستان      جمعیت          تعداد روستاهای قمر
1مرغابروستاییمرغاب07523682238مرغاب45کیلو متر3242ـــــــ

 

تلفن،نمابر وآدرس پستی

ردیف

نام مرکز بهداشت              

آدرس پستی                         

تلفن                     

نمابر           

1مشهد مرغابمرغاب07523682238ــــــــ

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-17 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ