اسامی پرسنل مرکز بهداشتی درمانی صفاشهر یک

ردیفنام ونام خانوادگی مدرک تحصیلیسمتپست الکترونیک
1  دکتر روح اله دهقانی                                      دکترای پزشکی                              مسئول مرکز                                                                 
2معصومه شیروانیفوق دیپلمکاردان بهداشت خانواده 
3معصومه شیروانیدیپلم ادبیات بهورززن  
4زیبا رنجبر سوم راهنمایی بهورز زن  
5بنفشه مرادیدیپلمبهورز 
6معصومه قربانیزیردیپلمبهورز 
7فریبا خسروانیدیپلمبهورز 
8حسین رنجبر کاردان بهداشتی کاردان بهداشت محیط  
9ملیحه اکبری دیپلمبهورز 
10هاجر زارعی کارشناس مامایی ماما  
11کبری طیبی دیپلمبهیار  
12صغری حسینیان دیپلمبهورز 
13مملکت حیدریزیردیپلمبهورز 
14روح ا... محسنی دیپلم ادبیات بهورز مرد  
15احمد کریمیدیپلمراننده 
16سعید کاوه دیپلم ادبیات نگهبان  
17مرضیه ناصری مجرد  دکتری دندانپزشک 

نام مراکز تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

ردیفنام مرکزنوع مرکزنام خانه های بهداشت/پایگاههای بهداشتی تحت پوششتلفن نشانی پستیفاصله تا مرکز شهرستانجمعیتتعداد روستاهای قمر
1صفاشهر          یک شهری                 پایگاه   صفاشهریک                                

 07523522061                   

  صفاشهر یک -بلوار مام  خمینی           0                                 13110              3
2  "          "خانه بهداشت سرتمــــــــروستای سرتم25کیلو متر4314
3""خانه بهداشت شهید آباد07523623405روستای شهید آباد24کیلو متر770-
4""خانه بهداشت مظفر آباد07523522212روستای مظفرآباد40کیلو متر15224
5""خانه بهداشت دنیچه خیر07523520740روستای دنیچه خیر7کیلو متر3861

تلفن ،نمابرو آدرس پستی

ردیفنام مرکز بهداشتآدرس پستیتلفن نمابر
1صفاشهر  یک             صفاشهر یک -بلوار امام خمینی                                           07523522061                  ـــــــ                       

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-17 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ